REGULAMIN

To jest regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającą pod adresem http://kursy.patrycja.pl. W tym sklepie Sprzedająca świadczy usługi drogą elektroniczną i zawiera umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w szczególności kursów internetowych, ebooków, plików audio oraz osobistego wsparcia online.

Sprzedająca dostarcza również bezpłatne treści cyfrowe pod postacią newslettera, wydarzeń online w rodzaju webinary oraz produktów typu Lead Magnet. Zapisując się na bezpłatne webinary, zgadzasz się na subskrypcję newslettera. W każdej chwili możesz się wypisać klikając w link w stopce maila. 

§1 Definicje

1. Sprzedająca – Patrycja Kosiarkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą patrycja.pl, ul. Sucha 95, 66-004 Zielona Góra, NIP 9291343984, REGON 389380805

2.Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towar – będące przedmiotem Umowy Sprzedaży publikacje elektroniczne bez względu na rodzaj i format plików w jakich zostały utrwalone

6. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

7. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://kursy.patrycja.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

10. Strona – Sprzedający i Klient.

11. Strona Sklepu – specyficzne strony pod adresem www.patrycja.pl lub kursy.patrycja.pl z ofertami Sklepu Internetowego

12. Platforma Kursowa – specyficzne podstrony z nazwą kursy.patrycja.pl w adresie umieszczone w serwisie WebToLearn z materiałami należącymi do patrycja.pl dostępne dla Klienta po wykupieniu dostępu

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.052014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.)

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady na jakich Sprzedająca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego swoich Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.patrycja.pl/regulamin i obowiązuje od dnia 3 lutego 2022 roku, ze zmianami z dnia  1 stycznia 2023.

3. Przed dokonaniem zakupu Klient jest zobowiązany uważnie przeczytać poniższy Regulamin, a z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie pozostawionych danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Kontakt ze Sprzedającą można uzyskać pisząc na: kursy@patrycja.pl

5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

6. Administratorem danych osobowych pozostawionych przez Klienta i przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedająca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności zamieszczonej na: https://patrycja.pl/polityka-prywatnosci/

7. Sprzedający oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

8. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

§3 Wymagania techniczne

1. W celu dokonania zakupu i korzystania z zamówionego Produktu konieczne jest:
a) posiadanie dostępu do komputera, laptopa lub innego urządzenia z zainstalowanym aktualnym systemem operacyjnym oraz dostępem do Internetu.
b) używanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies
c) posiadanie aktywnego konta email
d) posiadania konta na platformie Facebook w celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedającą na tejże platformie

2. Szczegółowe zasady używania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na: www.patrycja.pl/polityka-prywatnosci.

3. Sprzedająca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe w sposób ciągły, jednak ze względu na niezależne od niej właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, informuje niniejszym Klienta, że nie może dać gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Platformy.

4. Sprzedająca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu w celach konserwacyjnych lub naprawczych zależnych od dostawcy usługi czyli serwisu WebToLearn na którym umieściła swoje materiały kursowe.

§4 Składanie i potwierdzanie Zamówień

1. Klient składa Zamówienie:
a) wybierając Produkt z oferowanych w Sklepie Internetowym
b) prawidłowo wypełniając elektroniczny formularz zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
c) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania
d) wysyłając formularz zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego
e) i jednocześnie potwierdzając, że zapoznał się z regulaminem sklepu oraz polityką prywatności.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu przycisku: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego.

4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia wysyłając wiadomość zawierającą informację o rejestracji oraz fakturę.

5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej oraz umowa o bezpłatne dostarczanie newslettera. Z newslettera można się w każdej chwili wypisać.

6. Jednocześnie między Kupującym a Sprzedawcą jest zawierana umowa o prowadzenie konta na Platformie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

§5 Realizacja Zamówienia

1. Sprzedający dostarcza zamówione Produkty w sposób opisany w ofercie.

2. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email hasło z dostępem do Platformy Kursowej na której znajduje się Produkt dostępny do korzystania w czasie określnym w umowie lub pobrania.

3. Usługi polegające na coachingu są świadczone online w terminie indywidulnie uzgodnionym przez Klienta i Sprzedającego, a Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci w ten sposób prawo do odstąpienia od niej.

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Materiały na Platformie będą dostępne przez czas określony każdorazowo w ofercie od dnia otrzymania dostępu do niej przez Klienta.

6. W przypadku zakupu kursu online przed terminem jego rozpoczęcia (przedsprzedaż kursu online) materiały będą dostępne przez czas określony każdorazowo w ofercie od dnia uruchomienia kursu online.

7. W przypadku zakupu produktu fizycznego, zostanie on dostarczony do Kupującego w sposób każdorazowo określony w ofercie.

§6 Formy płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

2. Klient otrzymuje imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

4. W ramach Sklepu Internetowego dostępne są następujące formy płatności:
a) przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez systemy bankowości elektronicznej PayU, którego operatorem jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000274399
b) dla płatności dokonywanych zza granicy – płatność online obsługiwana przez system bankowości elektronicznej PayPal, którego operatorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

5. Płatności online dokonywane za pośrednictwem przelewu elektronicznego są realizowane natychmiastowo i polegają na automatycznym przekierowaniu do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego wskazanego powyżej dostawcę.

6. Na stronie internetowej Sprzedawcy istnieje także możliwość skorzystania z planów płatności podzielonej. Jeśli Klient wybierze taki plan, to zapłaci określoną w ofercie cenę, za dostęp na pierwszy miesiąc. Opłacenie pierwszej kwoty oznacza dostęp do Produktu przez pierwszy miesiąc od dnia zakupu. Na 7 dni przed upływem terminu płatności, klient otrzyma link do szybkiej płatności. Po wpłacie jego dostęp zostanie przedłużony o kolejny miesiąc. A ostatnia płatność przedłuży dostęp o pozostałe miesiące określone w Ofercie. Klient otrzyma każdorazowo fakturę.  Jeśli Klient nie dokona wpłaty, to dostęp do materiałów na jego koncie na Platformie Kursowej oraz prywatnej grupy wsparcia zostanie zablokowany w kolejnym dniu po terminie zapłaty. W celu odblokowania konta Klient musi uiścić zapłatę i poinformować o tym mailowo Sprzedawcę. Zapłata po terminie nie przedłuża okresu trwania Umowy.

§7 Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego odpłatne i nieodpłatne, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach w celu zapoznania się z treścią utworu oraz wprowadzać do pamięci komputera materiały przeznaczone do pobrania.

3. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest nagrywanie na urządzenie zewnętrzne oraz zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odpłatne bądź nieodpłatne odtwarzanie publiczne.

4. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. Zabrania się więc Kupującemu udostępniać kursu online lub danych do swojego konta innym podmiotom. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sklep Internetowy może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu – Klienta z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

§8 Odstąpienie od Umowy

1. Zważywszy, że prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

lecz aby wspierać dobre praktyki kupieckie Sprzedająca przyjęła następującą politykę zwrotów:

po rozpoczęciu świadczenia usług przez Sprzedawcę czyli po pierwszym skorzystaniu z Serwisu po uiszczeniu opłaty, może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy jeśli obejrzał jedną lub dwie pierwsze lekcje pierwszego modułu Kursu lub jeśli nie obejrzał ich wcale. W tym celu należy poinformować Sprzedającą o woli skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Środki zostaną przelane na konto, z którego została dokonana płatność. Sprzedająca zablokuje wówczas dostęp do materiałów na koncie Klienta, wystawi i prześle Klientowi korektę faktury oraz zwróci środki pieniężne najszybciej jak to będzie możliwe lecz nie później niż 14 dni.

§9 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kursy@patrycja.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

3. Sklep Internetowy blokuje Klientowi dostęp do Produktu który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji.

4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności Produktu z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

5. W przypadku decyzji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep Internetowy prześle na adres email Konsumenta wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez Konsumenta dokonującego zwrotu. Formularz należy odesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres korespondencyjny podany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres kursy@patrycja.pl

6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty na konto wskazane w formularzu zwrotu do 7 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

§10 Polityka prywatności i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie procesu zamawiania jest Sprzedająca.

2. Dla obsłużenia Zamówienia konieczne jest, żeby Klient wyraził zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającej w celu ich przetwarzania. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3. Sprzedająca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny Klienta pozwalające na identyfikacje urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji Sklepu Internetowego na potrzeby Klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie Sklepu Internetowego.

4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, która jest wyrażana przez odhaczenie właściwej opcji w przeglądarce internetowej, z której Klient korzysta

5. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych zawarte są na stronie https://patrycja.pl/polityka-prywatnosci/.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2022r.

2. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami: a) będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.), b) nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedająca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.